Over SMB

Wie zijn wij?

In februari 2013 is de Stichting Mentoren Bartimeus (SMB) opgericht. De initiatiefnemers en oprichters van de stichting zijn de Familievereniging Bartiméus en de Stichting Bartiméus Sonneheerdt. Zij beoogden een kleinschalige stichting, specifiek voor cliënten van Bartiméus en aanverwante organisaties, met lage kosten voor de cliënten.

De SMB heeft als doel te voorzien in het mentorschap voor meerderjarige cliënten van Bartiméus, die als gevolg van de ernst van hun beperkingen niet in staat zijn zelf hun belangen van niet financiële aard te behartigen.

Het gaat daarbij om cliënten waarvoor geen wettelijke belangenbehartiger (meer) beschikbaar is of waarvan de huidige mentor zijn mentorschap wil beëindigen.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Voorzitter:  Mevrouw I. Sloots
Secretaris: De heer K.T. Dragt
Penningmeester: Mevrouw C.A. van Donselaar
Lid: De heer A. van Dijk

Wat doen wij?

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer de volgende activiteiten te ontplooien:

  • Het werven van mentoren.
  • Het doorlopen van de procedure met de kandidaat mentor om tot mentorschap van een cliënt te komen en te zorgen voor een goede match tussen cliënt en mentor.
  • Het voorbereiden van de aanvraag van kandidaat mentoren voor de benoeming door de kantonrechter tot mentor.
  • Het scholen, begeleiden en waar nodig ondersteunen van mentoren.
  • Het geven van voorlichting over mentorschap binnen de Stichting Bartimeus Sonneheerdt aan medewerkers, vrijwilligers en aan cliëntvertegenwoordigers.
  • Het waarborgen van de kwaliteit van mentoren.
  • Het op transparante wijze afleggen van verantwoording van de activiteiten van de stichting aan initiatiefnemers en alle betrokkenen.

De Stichting Mentoren Bartiméus organiseert  jaarlijks  een aantal scholings- en intervisie avonden voor mentoren. Als mentor wordt van je verwacht dat je die regelmatig bezoekt. Daarnaast kan je als mentor deelnemen aan scholingsactiviteiten van de Bartiméusacademie.